PLATINA 100CC (BAJAJ) CHAIN KIT

ROLON KIT RG 92 CHAIN SPOCKET KIT SUITABLE FOR BAJAJ PLATINA 100 CC 

  • Chain: R428 118L 
  • Rear Sprocket: 42T
  • Front Sprocket: 14T

Rolon chain sprocket for Bajaj PLATINA 100CC with Id KIT RG 92.